Blog

هیڅ شی ونه موند

داسې ښکاري چې موږ هغه څه ونه مومو چې تاسو یې په لټه کې یاست. شاید یوه پلټنه ستاسو سره مرسته وکړي.