غورنۍ

فورمونه او کنفرانسونه

په وروستي کلونو کې، د نایجیریا په اړه د 15 کنفرانسونو او فورمونو څخه زیات ترسره شوي. وروستی ورځ په میډرډر کې د نومبر په 11 نیټه کې د ډیپلوماتانو کانګرس کې فعالیتونه، د میډریډ ښار شورا او د ال پوزو په فرهنګي مرکز کې فعالیت سره ترسره شوي. موږ هیله لرو چې په دې ناسته کې به د هر ځای فعالیتونه سربېره، لږ تر لږه یوه ورځ وي یا یو فورم وي، چې د راتلونکو فعالیتونو تبادله، بحث او پالن کولو سره، او همدارنګه د یوځای کولو سازمانونو او همکارانو سره یوځای کولو لپاره.

باران 20
باران 20

په مولیټ ډیل والز کې د مارچ د پیشنهاد

نومبر نومبر 20 @ 18: 00-20: 00 مه-